TEAM MAREK PASIERBSKI SP. Z O.O. +48 71 315 31 15

Program Jaguar

PROGRAM JAGUAR REGULAMIN

Regulamin Programu

 1. Program Lojalnościowy zwany dalej Programem organizowany jest przez JLR Polska Sp. z o.o. zwana dalej Firmą, z siedzibą biura handlowego w Warszawie ul. Szyszkowa 35/37, adres rejestrowy Firmy ul Stawki 3A, 00-193 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000176909.

 2. Handlowa nazwa: Program Jaguar

 3. Warunki i zasady korzystania z Programu określa niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego zwany dalej Regulaminem.

 4. Uczestnikiem Programu może być każda osoba dokonująca zakupu samochodu marki Jaguar w Autoryzowanej Sieci Sprzedaży (lista dilerów włączonych do działania Programu znajduje się na www.jaguar.pl/znajdz-dilera ) i wprowadzonej na rynek przez oficjalnego importera JLR Polska, niezależnie od formy właścicielskiej auta i formy finansowania zakupu. Program dotyczy samochodów zakupionych w polskiej sieci dilerskiej od 01.01.2005r.

 5. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne zaś obszar działania Programu dotyczy terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 6. Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie jest rejestracja na stronie www.jaguar.pl/program-jaguar . Po prawidłowej rejestracji w Systemie Programu wydana zostanie Karta Uczestnictwa i przesłana na wskazany podczas rejestracji adres Uczestnika w przeciągu 14 dni. Jednocześnie rejestracja oznacza zawarcie przez Uczestnika umowy z Firmą. Poprzez zawarcie umowy obie strony przyjmują za obowiązujące we wzajemnych stosunkach warunki i przepisy wyszczególnione w niniejszym regulaminie.

 7. Dane Uczestnika podane podczas rejestracji można modyfikować jedynie w formie pisemnej na podstawie wniosku przesłanego na adres Firmy. Informacje podane w formularzu Firma traktuje jako aktualne i obowiązujące dane Uczestnika.

 8. Poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego Uczestnik dobrowolnie udostępnia Firmie swoje dane osobowe w związku z uczestnictwem w programie i udziela zgody na ich gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie w celach operacyjnych i marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz.926 z późniejszymi zmianami).

 9. Zarejestrowanie się w Programie jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu. Aktualny Regulamin znajduje się na stronie www.jaguar.pl/program-jaguar

 10. Firma zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w każdym momencie funkcjonowania Programu bez informowania Uczestników oraz bez podawania przyczyny zmian.

 11. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie. Informacja o chęci rezygnacji musi zostać dostarczona do Firmy z zachowaniem formy pisemnej.

 12. Czas trwania programu i ważność
  a. Od 1 lipca 2011 roku do odwołania przez Firmę.

 13. Karta Uczestnictwa przypisana jest do samochodu i wszelkie benefity wynikające z uczestnictwa w Programie dostępne są w okresie posiadania danego samochodu.

 14. Sprzedaż samochodu jest równoznaczna z wystąpieniem z Programu.

 15. Kolejny użytkownik samochodu zobowiązany jest do rejestracji na stronie www.jaguar.pl/program-jaguar

 16. Aktualne uprawnienia uczestnika programu określone są na stronie www.jaguar.pl/program-jaguar

 17. Rabaty udzielane uczestnikom programu nie łączą się z innymi obowiązującymi w danym okresie ofertami handlowymi. Udzielany rabat na części nie obejmuje elementów blacharskich oraz aktualizacji systemów nawigacji, natomiast rabat na robociznę nie obejmuje napraw blacharskich.

 18. Korzystanie z aktualnej oferty rabatowej i usługowej u Partnerów Programu zgodnie z informacjami na stronie www.jaguar.pl/znajdz-dilera

 19. Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane Firmie wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej na adres siedziby handlowej Firmy.

 20. Reklamacje rozpatrywane są przez Firmę w terminie 21 dni od dnia doręczenia pisma.

 21. Decyzja Firmy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Programu zostanie poinformowany o decyzji z zachowaniem formy pisemnej na adres podany podczas rejestracji.

 22. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Firmy.

 23. Prawa i obowiązki Firmy i Uczestników Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa.